Чех газы Facebook Twitter LinkedIn

Чех ирси олан газ ҹинси


 • Чех газы
 • Кәкилли чех газы
 • Газлар ҹинсијјәтинин мүәјјәнләшдирилмәси
 • Чех газынын јетишдирилмәсинин мәгсәди
 • Чех газларынын јетишдирилмәси
 • Сатыш үчүн инкубатор јумурталары
 • Чех газы һаггында јазылар
 • Газ әтини јејин - газы горујун!
 • Registration in the mailinglist

  Your email:
  Your country
  Your language
  

  Чех газынын јетишдирилмәсинин мәгсәди

  Дәггәтли охуҹуда суал јаранаҹаг ки, нәјә ҝөрә биз Чех газыны јетишдирмәли вә сахламалыјыг? Ҝәлин лејһиләрини вә әлејһиләрини јекүнлашдыраг вә сонунда Чех газынын јетишдирилмәсинин һәлә дә мәналы олмағыны сиз өзүнүз биләҹәксиниз.

  Јекүн: Әгәр сиз һәјәтиниздә јетишдитмәк үчүн ујғун газ ҹинси ахтарырсыныз вә минимал хәрҹләрлә аиләнизи газ әти илә тәмин етмәк истәјирсинизсә, Чех газы там сизин үчүндүр.

  4-6 нәфәрлик аилә үчүн 1-2 ҹүт Чех газ балалары јетәрлидир ки, бир ил әризиндә тәзә газ әти версин (әлбәттдә әгәр сиз ҝүндәлик гызардылмыш газ әти јемирсинизсә). Чех газы ҝеҹ јетишир вә кәсилмә јашына чатмаг чох вахт алыр.Диҝәр тәрәфдән бу газ әсасән отла јемләнир (һансы ки пулсуздур) вә ил әризиндә ән аз буғда тәләб едир. Бојүк вә ја бројлер газларындан кифајәт гәдәр әт чихышы әлдә етмәк истәјирсинизсә онлара әлавә алынан јем вермәли олаҹагсыныз (буғда, гарғыдалы, гушчулуг јеминин соја илә гарышымы).Беләликлә Чех газынын сахламағынын үмүми хәрҹи ашағы олаҹаг, хәлис әт чыхышы исә јуксәк.

  Чех газы > Чех газынын јетишдирилмәсинин мәгсәди

  Copyright © Чех газы, 2006-2019. Бүтүн һүгуглар горунур. Сон јениләнмә 09. јанвар 2019