Чех газы Facebook Twitter LinkedIn

Чех ирси олан газ ҹинси


 • Чех газы
 • Кәкилли чех газы
 • Газлар ҹинсијјәтинин мүәјјәнләшдирилмәси
 • Чех газынын јетишдирилмәсинин мәгсәди
 • Чех газларынын јетишдирилмәси
 • Сатыш үчүн инкубатор јумурталары
 • Чех газы һаггында јазылар
 • Газ әтини јејин - газы горујун!
 • Registration in the mailinglist

  Your email:
  Your country
  Your language
  

  Кәкилли чех газы

  Кәкилли газлар Һомерин дөврүндән (8-7 әср. Е. Ә) мәлумдурлар. Газын башында кәкил олмаг ҝенетик мүәјјән едилир. Кәкилә гөрә газын кәллә тикишләри там бирләшмәмиш кими ҝөрсәнир. Кәкилли газлары Чехијада әсирләр боју орада-бурада јетишдирирдирләр. 1970-ҹи вә 1980-ҹы илләрдә Чех селексионерләри кәкилли газын јетишдирилмәси гәрарына ҝәлибләр. Беләликлә онлар јени ҹинс јетишдирибләр, һансы ки 1988 илдә Кәкилли Чех газы кими танынды.

  Кәкилли чех газы

  Инди дүнјада 6 танынмыш кәкилли газ ҹинсләри вар. Бунлар Америка Нохуду газы, Емпрода газы, Италија газы, Нормандија газы, Гәрби Инҝилтәрә газы вә Чех газы. Јалныз Емпрода газы кәкилли олур анҹаг, дигәрләриндә кәкил олмаја да биләр.

  Чех газы > Кәкилли чех газы

  Copyright © Чех газы, 2006-2019. Бүтүн һүгуглар горунур. Сон јениләнмә 09. јанвар 2019