Чех газы Facebook Twitter LinkedIn

Чех ирси олан газ ҹинси


 • Чех газы
 • Кәкилли чех газы
 • Газлар ҹинсијјәтинин мүәјјәнләшдирилмәси
 • Чех газынын јетишдирилмәсинин мәгсәди
 • Чех газларынын јетишдирилмәси
 • Сатыш үчүн инкубатор јумурталары
 • Чех газы һаггында јазылар
 • Газ әтини јејин - газы горујун!
 • 

  Чех газыны јејин - Чех газыны горујун!

  Чехләр јалныз фајдаланмаг үчүн Чех газыны јетишдирилләр (әт, ҹијәр,газ пији, түк). Бахмајараг ки бу бираз тәрсинә ҝөрүнүр, амма бу газ ҹинсини горумағын тәк јолу ондан јенидән фајдаланмагдадыр.

  Мүасир тенденсијалар иримигјаслы интенсив әкинчиликдән органик әкинчилијә үст тутур. Органик фермерләр әла кејфијјәтли пестисидсиз мәһсул истеһсал едир һансы ки, инсан сахламлығы үчүн тәһлүкәли ола биләр. Органик фермалар вә онларын мүштәриләри Чех газыны горумаг үчүн имкан тәмин едирләр.

  Ону јејин - ону горујун!

  Һәмчинин сиздә Чех газыны горуја биләрсиниз! Бојук шәһәрдә јашасаныз билә вә газлары сахламаға имканыныз јохдурса јемәјиниздә истифадә едәрәк көмәј әлинизи узада биләрсиниз. Сизә јахын әт дүканына ҝедиб сатылан әтләрин һансы ҹинсләр олдуғуну өјрәнин. Тәәссүф ки, һәтта Чехијанын супермаркетләриндә билә әсл Чех газы сатылмыр. Газын үзәриндә “Чех газы” јазылса билә о әсилиндә һибрид олунмуш бројлер газыдыр. Әсл Чех газыныдан дадмаг истәјирсынызсә о һалда Чехијанын кәндләринә сәфәр едиб газы орада ки органик јерли фермерләрдән алмалы олаҹагсыныз. Әсл Чех газынын тәләбатыны артырсаг, ону парлаг ҝәләҹәк ҝөзләјәҹәк.

  Бүтүн Авропада чохлу јерли газ ҹинсләринә марағын итмәси онлары јох олмаг тәһлүкәси алтына ҝојуб. ХХ әсрин башлангыҹына кими бу газлар минләрлә сүрүјлә горунуб сахланырдырлар, инди исә онларын сајы бир нечә јүзә дүшүб. Әгәр сиз јахын дүкәндан әсл Чех газыны тапа билмирсинизсә бу сәһифәјә дахил олун вә дигәр тәһлүкә алтына олан јерли газ ҹинсләриндән өјрәнин, һансыларын ки сизин диггәтинизә еһтијаҹлары вар.

  Чех газы > Газ әтини јејин - газы горујун!

  Copyright © Чех газы, 2006-2024. Бүтүн һүгуглар горунур. Сон јениләнмә 01. апрел 2024