Чех газы Facebook Twitter LinkedIn

Чех ирси олан газ ҹинси


 • Чех газы
 • Кәкилли чех газы
 • Газлар ҹинсијјәтинин мүәјјәнләшдирилмәси
 • Чех газынын јетишдирилмәсинин мәгсәди
 • Чех газларынын јетишдирилмәси
 • Сатыш үчүн инкубатор јумурталары
 • Чех газы һаггында јазылар
 • Газ әтини јејин - газы горујун!
 • 

  Чех газларынын ҹинсијјәтини неҹә мүәјјәнләшдирмәк

  Газларын ҹинсијјәтини хариҹи гөрүнүшләринә ҝөрә мүәјјәнләшдирмәк чох да дүзҝүн сајылмыр.

  Әркәк вә диши газлар сырф ағ рәнҝдә олур һәтта чәкијә дә һәр заман әсасланмаг олмаз.

  Газларын ҹинсијјәтини 100% дәгигликлә мүәјјәнләшдирмәк

  Газларын дигәр Өрдәкләр вә Дәвәгушулар фасиләсинә аид гушларын кими пениси вар. Башга гушларда бу орҝан јохдур. Газларын ҹинсијјәтини 100% дәгигликлә мүәјјән етмәјин тәк јолу газын пенисинин клоакда олуб олмамасыны јохламагдыр. Бунун үчун ән јахшысы отураҹаг вәзијјәтдә газын башыны ајагларынызын арасына кечирин вә гычларынызла газын ганадларыны сахлајыр. Јахшы оларды ки икинҹи адам газын ајагларыны сахламагда көмәј етсин. Газын гујруғуну архасына чәкин ки, клоак ҝөрүнсүн. Бармагларынызла јаваш-јаваш клоакы аралајын. Киши ҹинсијјәти олдуғу һалда газын пениси чыхаҹаг. Һәтта јени јумуртадан чыхмыш газ балаларынында ҹинсијјәтини бу јолла мүәјјән етмәк мүмкүндүр, анҹаг диггәтли олун ки, онлары јараламајасыныз.Газ балаласынын пениси чох кичикдир (там јетишмәмишдир) она ҝөрә ону асанлыгла клоакда олан һансы бир дилимләр илә сәһф салмаг олар.

  Әркәк Чех газы
  Әркәк Чех газы

  Диши Чех газы
  Диши Чех газы

  Чех газы > Газлар ҹинсијјәтинин мүәјјәнләшдирилмәси

  Copyright © Чех газы, 2006-2024. Бүтүн һүгуглар горунур. Сон јениләнмә 01. апрел 2024