Чех газы Facebook Twitter LinkedIn

Чех ирси олан газ ҹинси


 • Чех газы
 • Кәкилли чех газы
 • Газлар ҹинсијјәтинин мүәјјәнләшдирилмәси
 • Чех газынын јетишдирилмәсинин мәгсәди
 • Чех газларынын јетишдирилмәси
 • Сатыш үчүн инкубатор јумурталары
 • Чех газы һаггында јазылар
 • Газ әтини јејин - газы горујун!
 • 

  Чех газы

  Чех газы јеганә әслән Чехијадан олан газ ҹинсидир. Бу ҹинс Чехијада бир нечә фәсилләр горунмагдадыр.

  фото Чех газы

  Башга газ ҹинсләријлә мүгајисәдә Чех газы нисбәтән кичикдир анҹаг дөзүмлүдүр, һаваја давамлыдыр, јемләмә вә јетишдирилмәјә тәләбсиздир. Бу газлар јумурталарыны күрт јатмаг вә балаларыны бөјүтмәк үчүн чох јахшы аналыг инстинктинә маликдирләр.

  Чех газларынын ләләкләри јүксәк кејфијјәтлидир вә дигәр ләләк нөвләри илә мүгајисәдә тәркибиндә нисбәтән чох түк вар. Әсрләр боју газ түкү јастығларын долдурулмасы үчүн истифадә олунан ән дәјәрли материал олуб.

  Чох јахшы отлама сајәсинә гөрә Чех газлары кичик ҝенишләнән әкинчилик үчүн еләҹә дә һәвәскар фермерләр үчүн әла јетишдирмә ҹинсидир.Кичик өлчү сәбәбиндән үмими әт истеһсалы бир гәдәр ашағы олур. Бу сәбәбдән Чех газы бојүк һибрид олунмуш бројлер газларыјла рәгабәт апара билмәз. Анҹаг онун үстүнлүју бөјүк хәлис әтин чыхыш фаизында вә әтинин јүксәк кејфијјәтиндә олмагдадыр, һансы, ки даһа зәриф вә дадлыдыр.

  Ағыр чәкили газ ҹинсләри илә вә бројлер газлары илә мүгајисәдә Чех газлары даһа ашағы јемләмә тәләб едирләр бу үздән онлары јетишдирмәк аз хәрҹ апарыр.

  Чех газы бир заман Чехијанын кәндләриндә гениш јајылмышдыр. Әсасән ҹәнуби вә гәрби Боһемијада газ јетишдиримәси кичик фермерләр үчүн әсас пул гәлири сајылырдыр. 19-ҹу әсрин ортасына кими һәр ил 50.000-дән чох газ Баварија (Алманија) шәһәринә, 1000 тондан чох газ түкү Алманијаја, Франсаја, Исвечрәјә вә Недерландлара, 100 тон газ јумуртасы исә Алманијаја,Белчикаја вә һәтта Инҝилтәрәјә ихраҹ олунурду.

  Ҹинсын тәсвири

  Чех газы

  Чәкиси
  еркәк газ 5,5-6,6 kg
  диши газ 3,5-5,6 kg

  Јумурта вермә 10-20 јумурта

  Јумуртанын чәкиси 120 g

  Јумуртанын рәнҝи ағ

  Фајдаланма әти, ләләк, (јумурта)

  Һалганын өлчүсү
  еркәк газ 24 mm
  диши газ 24 mm


  Copyright © Чех газы, 2006-2024. Бүтүн һүгуглар горунур. Сон јениләнмә 01. апрел 2024